فروش رندترین خط چهار رقمی تهران

فروش رندترین خط چهار رقمی تهران

۰۲۱-۱۸۲۰

۰۲۱-۱۸۲۰

به همراه دو شماره

۰۹۱۲-۰۱۳-۱۸۲۰

۰۹۱۲-۸۷۵-۱۸۲۰

برندینگ فوق العاده

شماره ای که در ذهن ها می ماند
شماره ای که در ذهن ها می ماند

قابل انتقال

قابلیت انتقال در سراسر ایران
قابلیت انتقال در سراسر ایران

قیمت به صرفه

شش میلیارد و سیصد و نود تومان
شش میلیارد و سیصد و نود تومان

نظریه کارشناسان

طبق نظر کارشناسان عدد ۲۰ در ذهن ماندگار می باشد و به جهت اینکه عدد ۱۸ نیز زوج می باشد و دو عدد تا ۲۰ فاصله دارد با یکبار دیدن این شماره همیشه در ذهن ماندگار خواهد بود.
طبق نظر کارشناسان عدد ۲۰ در ذهن ماندگار می باشد و به جهت اینکه عدد ۱۸ نیز زوج می باشد و دو عدد تا ۲۰ فاصله دارد با یکبار دیدن این شماره همیشه در ذهن ماندگار خواهد بود.

قابلیت معاوضه

قابلیت معاوضه با خودرو یا اقساط
قابلیت معاوضه با خودرو یا اقساط

دارای دو خط مجزا

دارای دو خط همراه که با ۱۸۲۰ می باشد.
۰۹۱۲-۰۱۳-۱۸۲۰
۰۹۱۲-۸۷۵-۱۸۲۰
دارای دو خط همراه که با ۱۸۲۰ می باشد.
۰۹۱۲-۰۱۳-۱۸۲۰
۰۹۱۲-۸۷۵-۱۸۲۰

ارتباط جهت خرید

خانم مهندس خانی

یک میلیارد کمیسیون

ارتباط جهت خرید
خانم مهندس خانی